Thông tin thị trường

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Kết quả thực hiện năm 2018:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2018 % thực hiện so với kế hoạch 2018 % thực hiện 2018 so với cùng kỳ 2017
1 Sản lượng tấn 336.088 105,03% 112,15%
2 Doanh thu tỷ đồng 3.827 116,78% 138,21%
3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 142,898 285,80% 142,19%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2019 Ghi chú
1 Sản lượng tấn 336.000
2 Doanh thu tỷ đồng 3.810
3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 50

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn