the subdials on a genuine Breightling is never raised. If you check 1st Copy of these watches then you can get some of the best points in it. You can easily define the pattern and look of the watch. https://www.bestreplicas.co bestreplicawatch They are made in such a fine way that they look original. If we talk about the features then it is really loaded with all digital features. watchesreplicas.co https://www.replica-watches.shop In this watches you can also get the digital compass features that helps you in guiding the directions. In the traditional watches they are really complicated to understand them in the correct way. But now in Louis Vuitton First Copy Watches in India.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018

Thông tin thị trường

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018:

Thị trường sắt thép 9 tháng đầu năm biến động khó lường; tuy nhiên Công ty đã thực hiện những chính sách và giải pháp kinh doanh hợp lý, kết quả chỉ tiêu lợi nhuận đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm đề ra, cụ thể:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện % thực hiện so với kế hoạch 2018 % thực hiện so với cùng kỳ 2017
1 Doanh thu tỷ đồng 2.868 87,5% 141,5%
2 Tổng sản lượng tấn 245.550 76,7% 109,2%
3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 90,3 180,6% 164,2%

2. Kế hoạch kinh doanh quý 4/2018:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch % so với kế hoạch 2018 Ghi chú
1 Doanh thu tỷ đồng 882 26,92%
2 Tổng sản lượng tấn 80.600 25,19%
3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 15 Công ty phấn đấu lợi nhuận năm 2018 cao hơn lợi nhuận thực hiện năm 2017

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn