Điều lệ và các Quy chế

Điều lệ đã được sửa đổi năm 2024

Điều lệ đã được sửa đổi năm 2024 (Click xem chi tiết)

Điều lệ Công ty CP Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL sửa đổi năm 2023

Điều lệ Công ty CP Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL sửa đổi năm 2023 (Click xem chi tiết)

Quy chế hoạt động của HĐQT 2023

Quy chế hoạt động của HĐQT 2023 (click xem chi tiết)

Quy chế Công bố thông tin

Quy chế Công bố thông tin (Click xem chi tiết)

Quy chế họat động của Hội đồng quản trị

Quy chế họat động của Hội đồng quản trị (click xem chi tiết)

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn