Ban lãnh đạo

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/

Vũ Bá Ổn

Chủ tịch HĐQT

2/

Đặng Huy Hiệp

Thành viên HĐQT

Tổng Giám đốc

3/

Trương Bá Liêm

Thành viên HĐQT 

Phó Tổng Giám đốc

4/

Hồ Phi Hiệp

Thành viên HĐQT

5/

Lê Văn Hồng

Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

1/

Hoàng Lê Ánh

Trưởng BKS chuyên trách

2/

Huỳnh Thị Lệ Nga

Thành viên BKS

3/

Đoàn Thị Thanh Thúy

Thành viên BKS

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1/

Đặng Huy Hiệp

Tổng Giám đốc

Thành viên HĐQT

2/

Trương Bá Liêm

Phó Tổng Giám đốc

Thành viên HĐQT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Võ Thị Lệ Châu

Kế toán trưởng

SẢN PHẨM

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (08) 3829.4623 - (08) 3823.0078
fax (08) 3829 0403 - (08) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@hcm.vnn.vn