Tin tức

 Công ty Cổ Phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (MCK: HMC) Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2017     20/03/2017

     - Tài liệu bầu cử Đại Hội Cổ Đông 2017

           + Giấy đề nghị ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị:

           + Giấy đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị:

           + Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội Đồng Quản Trị:

           + Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị:

           + Giấy xác nhận sở hữu cổ phần:

   - Tài liệu  Đại Hội Cổ Đông 2017:

           + Chương trình đại hội:

           + Quy chế làm việc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017:

           + Quy chế bầu cử Hội Đồng Quản trị:

           + Báo cáo Hôi Đồng Quản Trị 2016:

           + Báo cáo Ban Kiểm Soát 2016:

           + Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán 2016:

           + Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017:

           + Tờ trình kế hoạch năm 2017:

           + Tờ trình tiền lương và thù lao:

           + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán:

           + Tờ trình miễn nhiệm bầu bổ xung thành viên Hội Đồng Quản Trị:

           + Dự thảo nghị quyêt Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017: 

           + 

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn