Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2015

     - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý III năm 2015 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2015 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý II  năm 2015 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý I năm 2015 Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2014

     - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 Xem chi tiết 

     - Báo cáo tài chính quý IV năm 2014 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý III năm 2014 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014 Xem chi tiết 

     - Báo cáo tài chính quý II năm 2014 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý I năm 2014 Xem chi tiết

 

Báo cáo tài chính năm 2013

     -Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 Xem chi tiết

     -Báo cáo tài chính quý IV năm 2013 Xem chi tiết

     -Báo cáo tài chính quý III năm 2013 Xem chi tiết

     -Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2013 Xem chi tiết

     -Báo cáo tài chính quý II năm 2013 Xem chi tiết

     -Báo cáo tài chính quý I năm 2013 (bổ sung) Xem chi tiết

     -Báo cáo tài chính quý I năm 2013 Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2012

     - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý IV năm 2012(bổ sung) Xem chi tiết

     Báo cáo tài chính quý IV năm 2012 Xem chi tiết

     - Giải trình kết quả kinh doanh quý III  năm 2012 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý III năm 2012 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2012 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý II năm 2012 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý I năm 2012 Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2011

       - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính quý IV năm 2011 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính quý III năm 2011 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính soát xét  năm 2011 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính quý II năm 2011 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính quý I năm 2011 Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2010

       - Báo cáo tài chính kiểm toán  năm 2010 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính quý IV năm 2010 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính quý III năm 2010 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng  năm 2010 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính  quý II năm 2010 Xem chi tiết

       - Báo cáo kết quả kinh doanh quý II  năm 2010 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính  quý I năm 2010 Xem chi tiết

       - Báo cáo kết quả kinh doanh quý I năm 2010 Xem chi tiết

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn