Tin tức

CBTT NQ của HĐQT về giải thể Chi nhánh Long An

CBTT NQ của HĐQT về giải thể Chi nhánh Long An (click xem chi tiết)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Dự thảo)

Các báo cáo và tờ trình (Click xem chi tiết)

-          Dự thảo Điều lệ sửa đổi (Click xem chi tiết)

-          Bản so sánh dư thảo Điều lệ sửa đổi và Điều lệ hiện hành (Click xem chi tiết)

-          Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Click xem chi tiết)

-          Bản so sánh Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi và Quy chế hiện hành (Click xem chi tiết)

-          Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT (Click xem chi tiết)

-          Dự thảo quy chế hoạt động của BKS (Click xem chi tiết)

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (click xem chi tiết)

NQ của HĐQT về chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

NQ của HĐQT về chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (click xem chi tiết)

CBTT NQ của HĐQT về giao dịch với bên liên quan

CBTT NQ của HĐQT về giao dịch với bên liên quan (click xem chi tiết)

Báo cáo tài chính Quý IV - 2020

Báo cáo tài chính Quý IV - 2020 (click xem chi tiết)

 

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn