Tin tức

Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (click xem chi tiết)

Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT (click xem chi tiết)

Mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT (click xem chi tiết)

- Giấy đề cử thành viên HĐQT (click xem chi tiết)

- SYLL ứng cử viên HĐQT (click xem chi tiết)

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (click xem chi tiết)

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần - cổ phiếu chưa lưu ký (click xem chi tiết)

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần - cổ phiếu đã lưu ký (click xem chi tiết)

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (click xem chi tiết)

- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 (click xem chi tiết)

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 (click xem chi tiết)

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (click xem chi tiết)

Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

- Thư mời họp (click xem chi tiết)

- Chương trình ĐHĐCĐ (click xem chi tiết)

- Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (click xem chi tiết)

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (click xem chi tiết)

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn