Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2010

       - Báo cáo tài chính kiểm toán  năm 2010 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính quý IV năm 2010 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính quý III năm 2010 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng  năm 2010 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính  quý II năm 2010 Xem chi tiết

       - Báo cáo kết quả kinh doanh quý II  năm 2010 Xem chi tiết

       - Báo cáo tài chính  quý I năm 2010 Xem chi tiết

       - Báo cáo kết quả kinh doanh quý I năm 2010 Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2009

      Báo cáo tài chính kiểm toán  năm 2009 Xem chi tiết

      Báo cáo tài chính  quý IV năm 2009 Xem chi tiết

      - Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV năm 2009 Xem chi tiết

      - Báo cáo tài chính quý III năm 2009 Xem chi tiết

      - Báo cáo kết quả kinh doanh quý III  năm 2009 Xem chi tiết

      - Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2009 Xem chi tiết

      Báo cáo tài chính quý II  năm 2009 Xem chi tiết

      - Báo cáo kết quả kinh doanh quý II năm 2009 Xem chi tiết

      - Báo cáo tài chính quý I năm 2009 Xem chi tiết

      - Báo cáo tóm tắt tài chính quý I năm 2009 Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2008

     - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008  Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính  chi tiết quý IV năm 2008 Xem chi tiết 

     - Báo cáo tài chính quý III năm 2008 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý II năm 2008 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý I năm 2008 Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2007

     - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý IV năm 2007 Xem chi tiết 

     - Báo cáo tài chính quý III năm 2007 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý II năm 2007 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý I năm 2007 Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2007 (11)

     - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý IV năm 2007Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý III năm 2007 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý II năm 2007 Xem chi tiết

     - Báo cáo tài chính quý I năm 2007Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2006

Báo cáo tài chính năm 2006  Xem chi tiết

SẢN PHẨM

 

LIÊN HỆ

 

map Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
phone (028) 3829.4623 - (028) 3823.0078
fax (028) 3829 0403 - (028) 38275693
Untitled-3 Email: kimkhitp@metalhcm.com.vn